πελατες

πελάτες

Σήμερα η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε Τράπεζες, μεγάλες ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, νομικά πρόσωπα του Ελληνικού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε ανεξάρτητες αρχές.

Παράλληλα, η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ελληνικά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα (τόσο στο πλαίσιο των επαγγελματικών, όσο και των προσωπικών υποθέσεών τους), καθώς και σε επιχειρήσεις κάθε τομέα.

Τέλος, η Εταιρεία συνεργάζεται στενά με μεγάλα αλλοδαπά δικηγορικά γραφεία, εξασφαλίζοντας έτσι την παροχή νομικών υπηρεσιών σε σειρά άλλων κρατών.